Ченемдик документтер

Адам Университети Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайынын расмий статусуна ээ. Университеттин билим берүү иши Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан лицензияланган жана Кыргызстандын билим берүү стандарттарына ылайык жүргүзүлөт.
Аккредитация боюнча сертификат

Аккредитация боюнча сертификат

Көз карандысыз программалык аккредитациядан багыттар боюнча өткөндүгүн ырастаган сертификат: экономика, менеджмент, туризм.

Толук маалымат
Лицензия КР ББИМ №LG160000038

Лицензия КР ББИМ №LG160000038

КР Билим берүү жана илим министирлигинин кесиптик билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берүүчү №LG160000038 лицензиясы

Толук маалымат
Лицензия КР ББИМ №LD160000810

Лицензия КР ББИМ №LD160000810

КР Билим берүү жана илим министирлигинин кесиптик билим берүү тармагында билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берүүчү №LG160000810 лицензиясы

Толук маалымат
Лицензия ЛД 5 жылга № LD180000488

Лицензия ЛД 5 жылга № LD180000488

Кесиптик билим берYY тармагында билим берYY ишмердYYлYгYн жYргYзYYг0 укук бурYYчY

Толук маалымат
Лицензия №ЛД170001314

Лицензия №ЛД170001314

Кесиптик билим берYY тармагында билим берYY ишмердYYлYгYн жYргYзYYг0 укук бурYYчY

Толук маалымат
Свидетельство о международной программной аккредитации 2021 год

Свидетельство о международной программной аккредитации 2021 год

Подтверждает, что образовательная программа экспериментальный учебный план: Лечебное дело

Толук маалымат
Свидетельство международной институциональной аккредитации 2021 год

Свидетельство международной институциональной аккредитации 2021 год

Подтверждает, что общество с ограниченной ответственностью "Университете Адам" аккредитовано сроком на 3 года.

Толук маалымат